Vragen over uw nota

Onze rekeningen worden verzorgd door Infomedics. Zij nemen dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de rekening voor de verleende dienst of het product.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan Infomedics en zijn ook door uw zorgaanbieder van toepassing verklaard.

Uw zorgaanbieder heeft de vorderingen die hij/zij op u heeft overgedragen aan Infomedics. Deze overdracht is door Infomedics geaccepteerd. Hiervan is een akte van cessie opgemaakt zoals bedoeld in artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek.

Infomedics is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze rekening te incasseren. Op alle vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

 1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw
  zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum
  geldt ook als de zorgverzekeraar deze rekening volledig of deels voldoet.
 3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinnering waarin wij u vragen de rekening als nog binnen 14 dagen te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, brengen wij kosten in rekening. Deze kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).
 4. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de rekening
  komen voor uw rekening.
 5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervol gens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de
  overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht één van de bepalingen van deze betalings-voorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.